Nieuws februari 2016

feb 19, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen
Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd.

Inmiddels zijn er al diverse voorgelegde overeenkomsten geplaatst op de site van de Belastingdienst, die door opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer toegezegd om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een expertpanel. U kunt overigens ook zelf een overeenkomst opstellen en deze voorleggen aan de belastingdienst, Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

 

 

Het UBO register

In dit onderdeel is al eens geschreven over het Ultimate Benificial Owner (UBO)-register. Het UBO-register is een maatregel in het kader van de EU-antwitwasrichtlijn om belastingontduiking, terrorisme financiering en witwaspraktijken tegen te gaan.  Op 10 februari 2016 is een kamerbrief gepubliceerd over de contouren van het UBO-register. Hieruit blijkt dat Nederland kiest voor een openbaar UBO-register en niet voor een UBO-register dat slechts toegankelijk is voor bepaalde aangewezen groepen. Verder wordt duidelijk welke entiteiten er onder de wetgeving gaan vallen, welke informatie wordt geregistreerd en welke (privacy)waarborgen zullen gelden.

Wat betekent dit voor u als eigenaar?

U wordt aangemerkt als UBO als u een belang hebt van meer dan 25% in een personenvennootschap (zoals een VOF of CV) of een rechtspersoon (BV of NV). U moet de formele of feitelijke zeggenschap over een vennootschap of juridische entiteit hebben waarvan u de UBO bent. Indicaties van deze zeggenschap zijn een belang van meer dan 25% in aandelen en/of stemrechten, maar ook bijvoorbeeld de bevoegdheid om bestuurders te ontslaan.

Gegevens over de UBO worden geregistreerd en onder voorwaarden aan anderen verstrekt. Nederland kiest nu voor het instellen van een openbaar UBO-register waar in beginsel iedereen toegang toe heeft. Vanwege de openbare toegankelijkheid zijn er vier (privacy) waarborgen ingesteld: 1) iedereen die gebruik maakt van het register wordt geregistreerd; 2) er wordt een vergoeding gevraagd voor inzage; 3) derden krijgen alleen toegang tot een beperkt aantal gegevens en; 4) in risicovolle situaties zal er op individuele basis een afweging gemaakt worden. Denk bij het laatste geval aan de veiligheid van de UBO, er kan dan (bepaalde) informatie over de UBO afgeschermd worden.

De openbare gegevens van de UBO die worden verstrekt zijn de naam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en het omvang van het UBO-belang. Adresgegevens worden dus niet openbaar gemaakt, maar slechts op verzoek verstrekt aan bepaalde (financiële) autoriteiten met geheimhoudingsplicht. Momenteel lijkt het erop dat de Kamer van Koophandel het UBO-register zal gaan beheren, waardoor handelsregisterinformatie en UBO-informatie op één plek beschikbaar zijn.

Implementatie en privacy

De EU-antiwitwasrichtlijn schrijft de mogelijkheid voor om het register openbaar te maken of toegankelijk te maken voor in ieder geval drie categorieën gebruikers: namelijk bevoegde autoriteiten, meldingsplichtige instellingen en derden met een ‘legitiem belang’. Nederland kiest zoals gezegd voor de ruimere vorm van implementatie, namelijk het openbaar maken van het register, vanwege de grootte van de groep meldingsplichtige instellingen en de onduidelijke interpretatie van ‘legitiem belang’. Door wel te kiezen voor het koppelen van het register aan vier (privacy)waarborgen moet de UBO worden beschermd.

Het vervolg

De deadline voor de implementatie van het UBO-register is 27 juni 2017. We houden u op de hoogte van de voortgang en de vormgeving van het register.

 

 

Behandeling DGA Pensioen Tweede Kamer

Een korte up-date: Naar aanleiding van de laatste brief van staatssecretaris Wiebes over het DGA pensioen (17-12-2015) staat er op 18 februari 2016 een overleg gepland over dit onderwerp van de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. 

Wat waren de laatste plannen van Wiebes inzake het DGA pensioen?

De (uiteindelijke) voorkeur van de staatssecretaris was:

- Einde pensioenopbouw in eigen beheer met ingang van 01-01-2017;

- Geen nieuw systeem in de plaats van het pensioen in eigen beheer;

- Afkoop tegen 80% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting (eenmalige mogelijkheid in 2017).

- Geen afkoop dan blijven tijdsevenredig opgebouwde rechten in eigen beheer behouden.

Schriftelijk ingediende vragen

Voorafgaande aan het overleg op 18 februari 2016 zijn er op 21 januari 2016 door de diverse fracties in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld.  Op een zeer breed vlak worden vragen gesteld. Onder andere:

- Gaan DGA’s minder pensioen opbouwen of hebben zij te weinig mogelijkheden als pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft?;

- Kan de gescheiden DGA bijvoorbeeld alleen zijn eigen deel afkopen?;

- Wordt er nog nagedacht over een betalingsregeling, of wellicht een kwijtscheldingsregeling voor DGA’s die de belasting niet kunnen betalen?;

- De gehele budgettaire onderbouwing van het voorstel ontbreekt, kan deze nog aangeleverd worden?;

- De DGA zal door het uitfaseren zonder nieuwe optie voor oudedagssparen een belastingnadeel ondervinden in zijn BV. Waarom wordt niets tegenover dit nadeel gesteld? Is nu niet per saldo sprake van het verhogen van de lasten voor ondernemers?

- Hoe ziet de staatssecretaris het afschaffen van pensioen in eigen beheer in de bredere discussie omtrent ons pensioenstelsel?.

En er zijn nog meer vragen gesteld, die hierboven niet zijn genoemd, waar als het goed is op 18 februari 2016 bij de behandeling antwoorden op moeten komen. Met andere woorden, wordt vervolgd….

 

 

Geplaatst op 18 februari 2016