Nieuws juli 2016

jul 29, 2016
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft- Haal tijdig pensioenkapitaal terug naar de BV- Bescherming voor erfgenamen: De wet bescherming erfgenamen tegen schulden treedt op 1 september 2016 in werking

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft

Op vrijdag 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel inzake de oplossingsrichting voor het Pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

 
Voorstel
Vanaf 01-01-2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor directeur/grootaandeelhouders (hierna: DGA’s) om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor de bestaande reeds opgebouwde PEB’s komt er een overgangstermijn van 3 jaar waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzettingsvariant.
 
Voor bestaande PEB’s zijn er dan 3 mogelijkheden:
 
Premievrij laten staan opgebouwde rechten
De tot eind 2016 opgebouwde pensioenrechten in een PEB worden bevroren (wel actuariële oprenting!) en kunnen op reguliere wijze worden afgewikkeld. De dividendklem door het verschil tussen commerciële waarde en fiscale waarde van het PEB blijft in stand.

 
Afkoop van het PEB
Het PEB kan worden afgekocht, waarbij allereerst wordt afgestempeld van commerciële waarde naar fiscale waarde. Vervolgens wordt de fiscale waarde (deels) in de inkomstenbelasting betrokken. De staatssecretaris heeft nu voorgesteld om gedurende 3 jaar een korting op de grondslag te verlenen. De korting bedraagt in 2017: 34,5% in 2018: 25% en in 2019: 19,5%. Na 2019 vervalt korting. Over de afkoop is in deze jaren geen revisierente verschuldigd. Bij afkoop van de pensioenverplichting is het resterende bedrag (na de korting) belast met loonbelasting, c.q. inkomstenbelasting.


Omzetting PEB in een spaarvariant
Het PEB kan worden omgezet in een spaarvariant, waarin verdere opbouw niet mogelijk is. Ook hier wordt het PEB allereerst afgestempeld van commerciële waarde naar fiscale waarde. Vervolgens vindt omzetting plaats in een spaarvariant. Deze spaarvariant zal tot pensioendatum jaarlijks oprenten. Daarna zal op pensioendatum een 20-jarige uitkering worden aangekocht (dit werd in eerdere brieven aangegeven).
   
Let op

  • Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017;
  • Onduidelijk is nog hoe wordt omgegaan met reeds ingegane PEB’s;
  • Onduidelijk zijn momenteel ook de nadere voorwaarden van de spaarvariant;
  • Onduidelijk is hoe om te gaan met extern verzekerde pensioenen;
  • De positie van de partner is en blijft een zeer belangrijk aandachtspunt. Ook hier is nog veel onduidelijkheid.

 

Een zorgvuldige afweging/advisering over de keuze mogelijkheden zal van belang zijn. Wij willen u hier graag bij helpen.

 

 

Haal tijdig pensioenkapitaal terug naar de BV

Hierboven is aandacht besteed aan de verwachte wetswijziging van het pensioen in eigen beheer. De nieuwe wetgeving zal echter ook gevolgen hebben voor (volledig) verzekerde pensioenregelingen van de directeur-grootaandeelhouder (dga).

 

Het komt regelmatig voor dat een dga het verzekerde kapitaal op pensioendatum wil laten overdragen naar de eigen BV. Deze mogelijkheid kan wel eens worden geblokkeerd met de voorgenomen wetswijziging. Voor de geboden oplossingen is namelijk vereist dat sprake is van een (fiscale) pensioenreserve in de eigen BV. Met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwetgeving zal verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet langer mogelijk zijn, waardoor ook het overhevelen van een volledig verzekerd pensioen naar de eigen BV kan zijn geblokkeerd.

 

Wordt het pensioenkapitaal echter tijdig naar de eigen BV gehaald, dan gaat voor dit kapitaal ook de ‘fiscaal vriendelijke’ afkoopfaciliteit gelden en de mogelijkheid van het sparen in eigen beheer.

 

Let op

Het naar de eigen BV halen van pensioenkapitaal is alleen mogelijk indien en voor zover hierop de Pensioenwet niet van toepassing is.

 

Het (tijdig) naar de BV halen van het verzekerd kapitaal kan tevens voordelig zijn met het oog op de thans onaantrekkelijke tarieven van verzekeraars en het eventueel benutten van compensabele verliezen.

 

Wij adviseren u te inventariseren of, en in welke mate, een dga zijn pensioen elders heeft verzekerd. In voorkomende gevallen is tijdig handelen gewenst. Op het moment dat de wetgever geen ruimte meer biedt voor het starten, c.q. voortzetten, van het pensioen in eigen beheer is het wellicht niet langer mogelijk om een verzekerd pensioen naar de BV terug te halen. Met alle gevolgen van dien…

 

Wij zijn graag bereid u te helpen bij deze inventarisering cq het overbrengen van het elders verzekerde kapitaal naar de BV.

 

 

Bescherming voor erfgenamen: De wet bescherming erfgenamen tegen schulden treedt op 1 september 2016 in werking.

Wat betekent dit voor u?

Deze wetswijziging verbetert de bescherming van u als erfgenaam, tegen nalatenschapsschulden. De bescherming is tweeledig. Allereerst creëert het meer duidelijkheid over de vraag wanneer er sprake is van een (zuivere) aanvaarding van een nalatenschap door een erfgenaam. Ten tweede worden erfgenamen na een zuivere aanvaarding (onder voorwaarden) alsnog beschermd tegen onverwachte schulden. Hierdoor wil men voorkomen dat erfgenamen in financiële problemen komen.

Hoe werkt het op dit moment?

In het huidige erfrecht kan een erfgenaam een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. De aanvaarding kan “zuiver” of “beneficiair” plaatsvinden.

Bij zuivere aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud en kan hij vrij beschikken over alle nalatenschapsgoederen. Het nadeel is dat de erfgenaam met het privévermogen ook in staat voor schulden van de nalatenschap.

Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. De erfgenaam moet de nalatenschap afwikkelen onder toezicht van de kantonrechter en kan pas beschikken over de nalatenschap als alle schulden zijn voldaan.

De gemaakte keuze van aanvaarding is echter onherroepelijk. Werd een erfgenaam al dan niet buiten zijn weten geconfronteerd met onverwachte nalatenschapsschulden, dan was in geval van een zuivere aanvaarding de erfgenaam hiervoor met zijn eigen vermogen aansprakelijk. Daar komt dus nu verandering in.

Hoe werkt het na 1 september 2016?

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule voor gevallen waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. In dat geval kan de erfgenaam binnen 3 maanden de kantonrechter verzoeken om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Omdat er een onderzoeksplicht geldt voor de erfgenaam, heeft de minister gesteld dat niet snel sprake is van een onverwachte schuld. Is de nalatenschap echter inmiddels vereffend of verdeeld, dan kan de erfgenaam worden ontheven om de schuld te voldoen voor zover deze niet uit zijn erfrechtelijke verkrijging kan worden voldaan.

 

Geplaatst op 29-7-2016