Nieuws oktober 2015

okt 25, 2015
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

VAR blijft tot 1 april 2016

Volgens de oorspronkelijke planning zou de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ("DBA") per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Vanwege de maatschappelijke discussie over dit onderwerp, waaruit is gebleken dat er nog veel onduidelijkheden zijn, heeft de Staatsecretaris van Financiën nu echter aan de Eerste Kamer voorgesteld om de inwerkingtreding van de DBA uit te stellen.

 

VAR blijft tot 1 april 2016

Volgens de oorspronkelijke planning zou de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ("DBA") per 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Vanwege de maatschappelijke discussie over dit onderwerp, waaruit is gebleken dat er nog veel onduidelijkheden zijn, heeft de Staatsecretaris van Financiën nu echter aan de Eerste Kamer voorgesteld om de inwerkingtreding van de DBA uit te stellen.

 

De nieuwe regeling komt erop neer dat de Belastingdienst overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordeelt om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Door de DBA uit te stellen, heeft de Belastingdienst meer tijd om voorbeeldovereenkomsten te beoordelen en te publiceren. De Staatsecretaris van Financiën wil tevens van de mogelijkheid gebruik maken om met de betrokken organisaties in overleg te treden over een transitieplan om een soepele invoering van de DBA te bewerkstellingen.

 

De voorgestelde lijnen van het transitiemodel zijn als volgt:

- De streefdatum voor de inwerkingtreding van de DBA wordt 1 april 2016.

- Overeenkomsten die vóór 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen vóór 1 april 2016 worden beoordeeld; indien het oordeel is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, zal de overeenkomst mogelijk worden gepubliceerd;

- Er komt een implementatietermijn tot 1 januari 2017 waarbij de Belastingdienst toezicht zal houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen zal nemen. Vanaf 1 januari 2017 zullen de handhavingsmaatregelen van kracht gaan.

- Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De vrijwarende werking van de VAR zal voor de opdrachtgever blijven bestaan tot het moment van inwerkingtreding van de DBA.

 

De Staatsecretaris van Financiën streeft ernaar om na het nader overleg met de betrokken organisaties, het volledige transitieplan binnen enkele weken te presenteren aan de Eerste Kamer. Mochten er belangrijke wijzigen worden aangebracht in het transitieplan, dan zullen wij u in een latere nieuwsbrief hierover verder informeren.

 

 

Rechtstreekse vrijwarende storting niet meer mogelijk

Met ingang van 1 januari 2016 vervalt de mogelijkheid om rechtstreeks vrijwarend te storten bij de Belastingdienst. De Leidraad Invordering 2008 wordt daartoe op dit punt aangepast.

 

Ondernemers die werk uitbesteden aan onderaannemers, of die werknemers van derden inlenen, kunnen zichzelf door middel van rechtstreekste storting bij de Belastingdienst nu nog vrijwaren van ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid. Die aansprakelijkheid kan zich voordoen als de (onder)aannemer of de uitlener de verschuldigde loonheffingen voor het aangenomen werk of het uitgeleende personeel, niet voldoet. Rechtstreekse storting was een alternatief voor het gebruik van een geblokkeerde rekening (G-rekening). Beschikte de onderaannemer of de uitlener niet over een G-rekening, dan kon de aannemer of inlener toch vrijwarend betalen door een deel van het factuurbedrag direct te betalen aan de Belastingdienst.

 

Het handmatige werk dat samenhangt met deze zogenoemde WKA-depots is volgens de staatssecretaris echter niet langer wenselijk. Ook is de juridische status van de WKA-depots onduidelijk. Daarom worden deze depots per 1 januari 2016 opgeheven. Bedragen die per 31 december 2015 op de WKA-depots staan, worden nog wel volgens de op dat moment geldende regels afgewikkeld. Inleners en aannemers kunnen vanaf 1 januari 2016 alleen nog vrijwaring voor inleners- en ketenaansprakelijkheid verkrijgen door een deel van de factuursom te storten op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer. De afschaffing van de WKA-depots hangt samen met de invoering van een deels geautomatiseerde G-rekening per 1 januari 2016.

 

 

Bron: Besluit van 9 oktober 2015, nr. BLKB2015/1277M, Stcrt. 2015, 35637