Nieuws september 2015

sep 28, 2015
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Belastingplan 2016 naar Tweede Kamer

Op 15 september 2015 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Belastingplan 2016 bevat onder andere de volgende voorstellen.

 

Belastingplan 2016 naar Tweede Kamer

Op 15 september 2015 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Belastingplan 2016 bevat onder andere de volgende voorstellen:

- Het tarief in de eerste schijf wordt verhoogd tot 36,55% (was: 36,5%).

- Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 1,85%-punt verlaagd naar 40,15% (was: 42%).

- De vierde schijf begint bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan €66.421 (was: €57.585).

- Aanpassingen in de algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting.

- De vermogensrendementsheffing in box III wordt met ingang van 1 januari 2017 herzien. Het forfaitaire rendement wordt gebaseerd op de gemiddelde verdeling van het box III-vermogen over spaargeld en beleggingen in combinatie met een in het verleden in de markt gerealiseerd rendement op beide componenten. Het vermogen van elke belastingplichtige wordt verdeeld over maximaal drie schijven, namelijk: €0 tot €100.000, €100.000 tot €1 miljoen en meer dan €1 miljoen. Het heffingvrije vermogen wordt per 2017 verhoogd naar €25.000 per persoon.

- Om het emigratielek bij aanmerkelijk belanghouders te bestrijden, leiden winstuitdelingen na emigratie voortaan in alle gevallen tot belastingheffing of tot een (naar rato) intrekking van het uitstel van betaling. Ook wordt de conserverende belastingaanslag niet meer louter als gevolg van tijdsverloop na tien jaar kwijtgescholden. De maatregel heeft terugwerkende kracht tot en met 15 september 2015, 15.15 uur.

- Door een integratie van de S&O-afdrachtvermindering en de RDA bestaat de S&O-afdrachtvermindering uit een grondslag voor alle S&O-kosten. Er gelden twee schijven met percentages van 32% en 16%. De grens tussen de eerste en de tweede schijf ligt bij €350.000. Daarnaast zal er een verhoogd starterspercentage van de eerste schijf blijven bestaan van 40. Tot slot vervalt het huidige plafond in de S&O-afdrachtvermindering.

- De verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt vereenvoudigd.

- De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning wordt met ingang van 2017 verruimd tot €100.000. Ook vervalt de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind, waardoor ook buiten de gezinssituatie kan worden gebruikgemaakt van de vrijstelling.

- Twee personen die zijn gehuisvest in een opvanghuis met een kind van een van beiden, worden gedurende dat verblijf niet als partners aangemerkt.

- Verplichtingen aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn die rechtstreeks uit het familierecht voortvloeien, worden met ingang van 1 januari 2017 uitgezonderd van de in box III in aanmerking te nemen verplichtingen. Vergelijkbare verplichtingen tot het doen van periodieke uitkeringen en verstrekkingen waarvan het recht ook is uitgezonderd van box III, worden ook uitgesloten van box III.

- In de praktijk wordt als financieringsstructuur of voor de vervreemding van beleggingsvastgoed steeds vaker gebruikgemaakt van de zogenoemde erfpachtlease in plaats van een sale-en-lease-back om heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen. Deze economisch vergelijkbare gevallen worden voortaan gelijk behandeld door niet meer toe te staan dat de heffingsgrondslag waarover in geval van verkoop met gelijktijdige vestiging van een erfdienstbaarheid, een recht van erfpacht of een recht van opstal, kan worden verminderd met de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon of retributie.

 

Bovenstaande punten zijn voorstellen en de behandeling ervan vindt momenteel in de Tweede Kamer plaats. Of bovenstaande voorstellen ook worden opgenomen in de definitieve regeling is dus afwachten. Wordt vervolgd .....

 

 

Vooruitlopen op het Belastingplan 2016

Het belastingplan 2016 bevat onder andere een wijziging in de box 3 heffing, zie hiervoor. Voor belastingplichtigen die over minimaal €300.000 aan spaargeld en/of beleggingen beschikken wordt het interessant om het geld onder te brengen in de BV. Bijkomend voordeel is dat een BV niet alleen resulteert in minder belasting op vermogen maar voor (oudere) belastingplichtigen ook een lagere eigen bijdrage voor het verzorgingshuis oplevert. Hiermee kunnen (oudere) belastingplichtigen duizenden euro's per jaar besparen.

 

Neem bij het oprichten van de BV de van toepassing zijnde wetgeving in acht. Graag zijn wij u behulpzaam bij het traject het box 3 vermogen onder te brengen in een BV.