Nieuws april 2020

apr 1, 2020
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

NOW, overheidsmaatregelen ter behoud werkgelegenheid t.g.v. Corona

1 Inleiding

Op 31 maart is door minister Koolmees duidelijkheid geschapen inzake de inhoud van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

De aanvraag dient te worden ingediend via een formulier verkrijgbaar op www.uwv.nl.

Hieronder volgt in het kort nadere informatie.

 

 

2 Doel en hoofdregel

Het doel van deze regeling is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode van drie maanden. De omzet wordt gedefinieerd als netto omzet zijnde de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit een bedrijf onder aftrek van kortingen en dergelijke en over de omzet geheven belastingen (lees: BTW).

 

 

3 Looptijd

Indien gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode gelegen tussen 1 maart en 31 juli 2020 verwacht wordt dat een ondernemer zal worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, per loonheffingennummer kan een subsidie worden verleend over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020.

 

 

4 Omzetdaling

De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet welke in een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 wordt verwacht. Dit wordt uitgedrukt in een op hele procenten naar boven afgerond percentage.

De referentie-omzet, bedoeld in het eerste lid is:

  1. de omzet over het kalenderjaar 2019, gedeeld door vier, indien sprake is van een werkgever die reeds op 1 januari 2019 werkgever was;
  2. indien a niet van toepassing is, de omzet, gerealiseerd in de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie. Dus als de werkgever op 1augustus 2019 is gestart moet gerekend worden met de omzet vanaf die datum tot en met februari 2020, deze omzet gedeeld door 7 en die uitkomst vermenigvuldigd met 3.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in werkgevers natuurlijke personen of werkgevers rechtspersonen.

 

 

5 Subsidie

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over deze maand. Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Ook aanvullende lasten en kosten zoals onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd en wel middels een opslag van 30%. Lonen boven een bedrag van € 9.538 bruto per maand komt niet voor subsidie in aanmerking.

 

 

6 Vaststelling van de subsidie

Op basis van de omzetdaling en de loonsom wordt berekend welk recht een werkgever op de subsidie heeft. Die berekening is als volgt:

 

O x (L x 3 x 1,3 x 90%)

 

Daarbij is:

O: de omzetdaling over 3 maanden

L: de loonsom over drie maanden

 

Dus bij een omzetdaling van 30% en een loonsom van € 100.000 per maand, bedraagt de subsidie:

 

30% x (€ 100.000 x 3 x 1,3 x 90%) = € 105.000.

 

Hiervan wordt 80% binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag bij het UWV als voorschot uitbetaald.

 

 

7 Nadere regelgeving in het kort

De aanvraag dient te worden ingediend bij het UWV. Dit kan op waarschijnlijk al op 6 april aanstaande, maar in ieder geval loopt de aanvraagperiode van 14 april tot en met 31 mei 2020. Duidelijkheid daaromtrent wordt op vrijdag 3 april a.s. verwacht.

Zoals vermeld zal het UWV bij een positieve beslissing op een aanvraag een voorschot verlenen van 80% en wel zoals die wordt berekend op basis van de bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Gegevens van de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Het UWV gaat uit van een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in 3 termijnen, waarbij ernaar zal worden gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken na de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Niet duidelijk is nog boven welke omzetgrens een accountantsverklaring noodzakelijk is maar daarover zal het UWV spoedig duidelijkheid verschaffen. De verwachting is dat die voor jullie niet noodzakelijk zal zijn. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen.

 

Oneigenlijk gebruik zal mogelijk strafrechtelijke gevolgen hebben. Dat zal zeker het geval zijn indien het UWV bij het vaststellen van de subsidie een redelijk vermoeden heeft.

 

 

Geplaatst op 1-4-2020