Nieuws juni 2015

jun 24, 2015
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Belastingherziening

Op vrijdag 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief over de aangekondigde belastingherziening aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de belastingherziening is het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Verder spreekt het kabinet de ambitie uit om de lasten op arbeid te verlagen. Op hoofdlijnen is een combinatie van de volgende maatregelen mogelijk.

 

Belastingherziening

Op vrijdag 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief over de aangekondigde belastingherziening aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de belastingherziening is het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Verder spreekt het kabinet de ambitie uit om de lasten op arbeid te verlagen. Op hoofdlijnen is een combinatie van de volgende maatregelen mogelijk:

- Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting en een verhoging van de kinderopvangtoeslag.

- Een gericht loonkostenvoordeel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen met lage inkomens aan te nemen.

- Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000. Een verlaging van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf met circa 2%-punt.

- Een verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief waardoor mensen vanaf een hoger inkomen het tarief van 52% gaan betalen.

- Medefinanciering van deze maatregelen door een volledige afbouw van de algemene heffingskorting.

- Herziening autobelastingen. De autobrief hierover is ook op 19 juni 2015 aan de Tweede Kamer gestuurd (zie hierna).

- Voor box 3 wordt voorgesteld om het rendement per vermogenstitel (spaarsaldo, aandelenportefeuille, onroerend goed) periodiek te herijken op basis van in de markt gerealiseerde rendementen. Het tarief van 30% blijft in stand.

- Harmonisatie van de tarieven voor de btw, met uitzondering van de btw op voedingsmiddelen.

- Meer gelijke behandeling eigen vermogen (dividend) en vreemd vermogen (rente).

- Verruiming gemeentelijk belastinggebied. Dit kan door de lasten op arbeid te verlagen.

 

Het kabinet streeft ernaar om uiterlijk in het Belastingplan 2016 concrete voorstellen te doen. Het Belastingplan 2016 wordt ingediend op Prinsjesdag. De behandeling van het Belastingplan vindt vervolgens in de week van Prinsjesdag en de daarop volgende weken plaats. Hoe de uiteindelijke belastingherziening er uit gaat zien, zal de toekomst uitwijzen. Wordt vervolgd......

 

Autobrief II verschenen

Ook op vrijdag 19 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Autobrief II aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de voorgenomen wijzigingen in de autobelastingen. De staatssecretaris stelt de volgende wijzigingen voor:

- Verlaging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenvoertuigen met gemiddeld 2%.

- Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%.

- Geleidelijke verlaging van de belasting van personenauto's en motorrijwielen met gemiddeld 12% tot 2020.

- Stapsgewijze vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van vier naar twee.

- Vanaf 2019 alleen nog lage bijtellingscategorie (4%) voor zeer zuinige auto's (nulemissie).

- Verdwijnen van lage bijtellingscategorie voor (plug-in) hybridevoertuigen.

 

De staatssecretaris is voornemens om de voorstellen uiterlijk dit najaar aan te bieden aan de Tweede Kamer in het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. Deze wijzigingen zullen overigens pas ingaan per 1 januari 2017.