Nieuws december 2021

dec 6, 2021
|
Ingezonden door: super
|
Categorie: Actualiteiten

Let op bij wijziging firmanten en onroerend goed

Let op bij wijziging firmanten en onroerend goed

Onlangs heeft Rechtbank Gelderland een interessante uitspraak gedaan inzake overdrachtsbelasting ingeval een onroerende zaak in gebruik is in een VOF. Wat was de casus.

 

Casus

Drie firmanten van een VOF exploiteerden voor gezamenlijke rekening en risico een onderneming. Tot de activa van de VOF behoorde een onroerende zaak. Op enig moment trad een firmant uit en enkele jaren daarna de tweede firmant. Omdat de firmanten zich op het standpunt stelden dat enkel sprake was van een recht op levering door de uittredende firmant(en) aan de voortzettende firmant was men van mening dat van een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting geen sprake was. Er waren bepalingen overeengekomen ter zake van de ontwikkeling van de waarde van de onroerende zaak, echter uitsluitend ter zake van de meerwaarde na uittreding van de firmant(en). Op grond van die bepalingen stelde de inspecteur zich op het standpunt dat sprake was van levering van economische eigendom op het moment van uittreden van de firmant(en).

 

Beoordeling door de rechter

Rechtbank Gelderland is van mening, dat wel degelijk sprake is van levering van de economische eigendom van de onroerende zaak, hetgeen een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting inhoudt. Immers het belang bij de gehele waardeontwikkeling ging in casu alleen maar de voortzettende firmant aan. Dit was ook de bedoeling van partijen, althans zo bleek uit de gedingstukken.

 

Naschrift

Het komt vaak voor dat een onderneming wordt gedreven in vorm van een VOF. Denk bijvoorbeeld aan een partners die samen een onderneming drijven. Zodoende worden/zijn beiden ondernemers voor de inkomstenbelasting en kunnen beiden dientengevolge van de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting profiteren. Niet zelden komt het voor dat kinderen op termijn tot die VOF toetreden, of, in het kader van een bedrijfsopvolging, ook derden. Vaak komt het ook voor dat in die VOF een onroerende zaak aanwezig is van waaruit de onderneming wordt gedreven. Indien die onroerende zaak eigendom is van de VOF (lees: van alle firmanten gezamenlijk), ontstaat bij iedere toe- en uittreding van firmanten een belastbaar moment voor de overdrachtsbelasting.

Nu zijn er voor dit soort gevallen faciliteiten, ook in de overdrachtsbelasting. Echter, wanneer het (economische of juridische) belang van een onroerende zaak geheel of gedeeltelijk overgaat van de ene partij op een andere partij, hetgeen bij uit- en toetreding in een VOF zeer vaak het geval is, ontstaat een belastbaar moment voor de overdrachtsbelasting voor dat deel van de onroerende zaak dat overgaat.

Wat leert deze uitspraak? Het is aan te raden een zodanige structuur te kiezen dat deze toe- en uittredingen niet leiden tot dat belastbare moment voor de overdrachtsbelasting. Dit is zeer wel mogelijk. Bijvoorbeeld door het creëren van zogenaamd buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. Voorkom dus onaangename verrassingen en zorg voor de juiste ondernemingsstructuur en voor een goede juridische plaatsing van een onroerende zaak.

 

Disclaimer

De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.