Privacyverklaring

AB Fiscaal Advies acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • U eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
  • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

AB Fiscaal Advies is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

U laat bepaalde persoonsgegevens achter als u via onze website informatie aanvraagt, solliciteert of gewoon contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn.

Het tot stand brengen van contact op uw initiatief

Na een contact- of informatieaanvraag verzamelen en bewaren we uw naam, e-mailadres en andere door u zelf toegevoegde gegevens ten behoeve van beantwoording. Hetzelfde geldt na een offerteaanvraag of aanmelding voor een evenement. Zo lang we hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld marketing, bewaren we uw gegevens. Maar zodra u hier bezwaar tegen maakt, verwijderen we deze  direct.

Digitale nieuwsbrief, waarvoor u zich hebt opgegeven

Voor toezending hiervan verzamelen en bewaren we uw naam en e-mailadres. Ook houden we u graag op de hoogte van allerlei relevante informatie waarmee we u succesvol kunnen laten ondernemen. Hiervoor bewaren we de contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres) We doen dit zo lang u daar prijs op stelt. Als je u deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden door een e-mail te sturen naar info@abfiscaaladvies.nl.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Opslagduur

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in Nederland.

Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot uw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met uw persoonsgegevens omgaan. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden.

Uw rechten

U hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Ook hebt u het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer u meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@abfiscaaldadvies.nl of per post:

AB Fiscaal Advies
Geusseltweg 27c
6225 XS Maastricht

Wijzigen van de privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en te updaten. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat u de laatste versie hebt.